Agenda ALV voetbalvereniging LSV

d.d. 19 oktober 2018, om 20.00 uur

1. Opening door de voorzitter

a. Jaarverslag bestuur
b. Nabije toekomst
c. Mededeling van het bestuur

2. Verslag van de vorige vergadering

3. Ingekomen stukken en mededelingen van secretaris

4. Financieel verslag

5. Begroting seizoen 2018/2019

6. Kascontrolecommissie

7. Bestuurssamenstelling/verkiezing

a. Aftredend en niet herkiesbaar Ronald van Beers

8. Verslagen van de commissies

a. Commissie energiebesparing
b. Barcommissie
c. Activiteiten
d. Scheidsrechters
e. Accommodatie onderhoud
f. Ad hoc commissie(s)

9. Voorstel contributie aanpassing seizoen 2019/2020

10. Consumptieprijzen 2019

11. Rondvraag

12. Sluiting door de voorzitter